Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Sametingets Ungdomsråd

Sametingets Ungdomsråd består av 6 ledamöter av ”ungdomar” under 30 år valda av Sametingets plenum.

Vid Sametingets plenum i Funäsdalen den 15-18 maj 2006 utsågs en tillfällig ungdomspolitisk kommitté, dvs en ungdomspolitisk utredning. Något utredningsuppdrag gavs dock aldrig och inte heller kunde göras något utredningsbetänkande.

Den tillfällig ungdomspolitisk kommittén blev så småningom ett Råd år 2007 till Sametingets plenum. Sametingets Ungdomsråd använder sig av den tilltalande förkortningen SUR.

Samepolitisk Blogg
Nytt Ungdomsråd för Sametinget 2017

Det nyvalda Sametinget har utsett nytt Ungdomsråd för Sametinget 2017:

Anja Walkeapää Fjellgren, ordförande, Samelandspartiet
Julia Omma, Guovssonásti
Elle Eriksson, Vuovdega
Paulus Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
Naadja Östergren, Landspartiet svenska samer

Blogg om Samepolitik
Övergripande mål för SUR

De fyra övergripande målsättningarna för Sametingets ungdomsråd (SUR) är att:

 • Samisk ungdom ska ha inflytande och medbestämmande i Sametinget och svensk politik.
 • Samiska ungdomars deltagande i politiskt arbete ska öka.
 • Alla samiska ungdomar ska vara registrerade i Sametingets röstlängd.
 • Ett aktivt internationellt samarbete med andra samiska ungdomar.
Samepolitisk Blogg

 

Underliggande mål för SUR

År 2007 antog även Sametinget ett Ungdomspolitiskt Handlingsprogram. I handlingsprogrammet ges ett omfattande uppdrag till SUR:

 • representeras vid varje plenum
 • i samråd med Sametingets presidium bestämma om en särskild informations- och frågestund ska hållas i samband med plenumsförhandlingar och formen för denna
 • delta i samråd med Sametingets plenum, styrelse, nämnder och kansli i ungdomspolitiska frågor
 • sträva efter en aktiv kommunikation med sittande regering
 • arbeta i olika instanser på både nationell och internationell nivå för att främja det övergripande samiska ungdomspolitiska arbetet aktivt arbeta för att sprida kunskap till samiska ungdomar om politik
 • aktivt arbeta mot samiska politiska organisationer för att stärka och möjliggöra ungdomars deltagande
 • verka för att öka tillgängligheten till den samiska politiken, särskilt på digitala plattformar
 • främja förekomsten av mötesplatser, engagemang och politisk utbildning för samiska ungdomar
 • främja att fler samiska ungdomar tas upp i den samiska röstlängden
 • aktivt delta i valtider för att informera samiska ungdomar om hur upptagande i röstlängden och röstningsförfarandet går till
 • främja högre valdeltagande bland samiska ungdomar
 • delta aktivt i SPR-N
 • utbyta erfarenheter med Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi (sáNuL) Norge, Nuoraid Ráđđi, Finland samt ryska samiska ungdomar
 • arbeta med gränsöverskridande ungdomsfrågor
 • inkludera och sträva efter att möjliggöra deltagande för ryska samiska ungdomar

I tillägg så ska Sametingets Ungdomsråd, enligt sin arbetsordning, vara rådgivande till de folkvalda samepolitikerna.

Samepolitisk Blogg
Mätbara mål?

SUR har inga tidsbegränsade eller mätbara övergripande mål som ska uppnås? Frågan är om SUR någonsin kan uppnå något av de övergripande målen?

Blogg om Samepolitik
Budget för SUR?
För att få några nollor på Sametingets Ungdomsråds ekonomi måste deras budget räknas om i Rubel!

Sametingets Ungdomsråd har en mycket klen budget. Om man enbart ser till SURs budget är det intill omöjligt att ens genomföra något övergripande mål. Några av de olika delmålen i Sametingets Ungdomsprogram kan kanske uppnås med nuvarande budget.

Den minimala budgeten är också svaret på varför SUR inte har möjlighet eller kan prestera några resultat av betydelse.

Samepolitisk Blogg
Ungdomsarbete oerhört viktigt!

Samiska barn och ungdomar är en viktig resurs i den samiska samhällsutvecklingen. De samiska ungdomarna är den samiska framtiden. Arbete för att stärka de samiska ungdomarna på en mängd områden är därför oerhört viktigt.

Samepolitisk Blogg
Världens olika Parlament och Ungdomsråd?

Sametinget är det enda folkvalda parlament i världen som har ett ”Ungdomsråd”! Anledningen är ganska enkel. En rådsfunktion passar helt enkelt inte in i ett demokratiskt valt organ.

Det ska dock tilläggas att några indianska urfolk i USA och Kanada har ”De äldstes råd”. Men dessa råd är inte folkvalda och har helt andra funktioner än Sametingets Ungdomsråd.

Norska Sametinget har upprättat ett Ungdomsutskott (Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi – SáNuL -), dvs ett Samepolitiskt utskott. Skillnaden är att SáNuL är ett utskott till norska Sametingets styrelse och inte ett råd till norska sametingets plenum. SáNuL utses således av styrelsen och inte av det folkvalda plenum. SáNuLs uppdrag är vidare avsevärt mer begränsat än SUR. SáNuL har vidare konkreta uppdrag från norska sametingets styrelse och genomför årliga ungdomskonferenser. Budgeten för utskottet är också mångfalt större än Sametingets Ungdomsråd. SáNuL har en egen hemsida och syns på facebook.

Blogg om Samepolitik
Lägg ner Sametingets Ungdomsråd!

Det finns en anledning till att inget annat parlament i världen har en ungdomsorganisation eller ett ungdomsråd. Anledningen är att arbetet med ungdomsfrågor sköts av politiska partier, ungdomsorganisationer eller externa organ för ungdomar.

Ser man till de uppgifter som Sametingets Ungdomsråd har så ligger ansvaret redan av andra organ. Ansvaret för ökat deltagande i av ungdomar i Sametinget ligger på de politiska partierna som för andra folkvalda organ. Ökat valdeltagande av alla åldersgrupper ligger på respektive parlaments valnämnder eller valorganisationer. En uppgift som Sametingets valnämnd med en avsevärt större budget misslyckats med över 40 % soffliggare. Internationellt ungdomssamarbete ligger i dag på SPR-N och de samiska huvudorganisationerna. Liksom för alla andra folk ligger det nationella ungdomsarbetet och ungdomsfrågor på de olika folkens ungdomsorganisationer.

Man kan således med lätthet konstatera att ansvaret för de frågor som Sametingets Ungdomsråd har i dag ligger på andra organ. Sametingets Ungdomsråd kan bara utföra ett dubbelarbete. Men, med den budget som Sametingets Ungdomsråd har så kan de svårligen ens genomföra ett dubbelarbete.

Sametinget bör följa alla andra parlament i världen och lägga ner Sametingets Ungdomsråd. I stället bör Sametingets öka bidrag och medel till sameungdomar, samiska ungdomsprojekt, samiska ungdomstidningar och samiska ungdomsorganisationer. Alternativt borde Sametinget omorganisera SUR till ett styrelseorgan med en avsevärt större budget och med konkreta ungdomsuppdrag.

Blogg om Samepolitik
Samiskt Äldsteråd

Ungdomsråd är ett resultat av västerländska ideal och västerländskt tänkande. Om Sametinget i stället vill följa samiska traditioner och ta tillvara traditionell kunskap så kanske, som flera indianska folk och inuiternas huvudorganisation ICC har, ett äldstes råd som ett alternativ?

Faktum är att Sametingets styrelseordförande Per Olof Nutti har inlämnat en motion till Sametinget om att inrätta ”De äldstes Samiska Råd” – Motion 502, (Dnr; 1.1.8-2017-196). Eftersom motionen nu ligger hos styrelsen för behandling är det väl ganska troligt att Sametingets styrelseordförande Per Olof Nutti kommer att föreslå godkännande av motionen. Sametinget har ju redan en hel del äldre ledamöter så det torde inte vara något problem att hitta personer till det nya rådet?

Lars-Nila Lasko

”Lyssna på de äldstes råd – Inte därför de alltid har rätt, men eftersom de har mer erfarenhet av att ha fel”

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan