Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Sametinget som kommunalt organ

Samepolitisk Blogg

Organisationsmodell från statligt verk

Sametingets organisation är formellt uppbyggt som ett statligt verk. Det är därför exempelvis Sametingets styrelseordförande, formellt sett, utses av regeringen liksom andra statliga verk.

Att Sametingets organisation är formellt uppbyggt som ett statligt verk beror på att det finns ingen annan förvaltningsjuridisk modell i Sverige för ett Sameting.

Samepolitisk Blogg

Sametinget unikt i svensk förvaltningsrätt

Sametingets organisation är formellt uppbyggt som ett statligt verk. Enda skillnaden är att Sametingets ledning är folkvalt. Förvaltningsjuridiskt sett är således Sametinget ett statligt verk med en folkvald styrelse. Normalt utses styrelsen liksom generaldirektören för ett verk av regeringen. För Sametingets del syns verkets organisation genom att styrelseordförande utses formellt av regeringen trots att han är folkvald.

Det gör Sametinget unikt i svenskt förvaltningsrätt – Det är ett statligt verk med en folkvald styrelse.

Samepolitisk Blogg

Varför är Sametinget en myndighet?

En organisation, nämnd eller ett statligt organ kan bara få beslutanderätt om det är en myndighet. Någon annan typ av beslutande organ finns inte i svensk statlig förvaltning. För att Sametinget ska få beslutanderätt så måste tinget vara en myndighet.

Samepolitisk Blogg

Varför ligger Sametinget under regeringen?

För att Sametinget ska få beslutanderätt måste tinget vara en myndighet. Alla myndigheter i Sverige ligger under regeringen och regleras av regeringen genom förordning (Sametingsförordning) och årliga regleringsbrev.

Formerna för Sametinget är beslutad av riksdagen i en särskild lag (Sametingslag).

Samepolitisk Blogg

Sametinget själv har kopierat en kommunorganisation

Sametinget har dock själv valt att internt kopiera en kommunorganisation. Det är därför Sametingets interna regelverk som Sametingsordningen (SO) följer kommunallagens regler. Det är därför Sametingets styrelse utses efter kommunal modell (Propotionellt vald styrelse) och inte efter parlamentarisk modell (Parlamentarisk utsedd styrelse). Det är därför Sametinget utser nämnder som kommuner och inte utskott som riksdagen. (Med nämnd avses normalt antingen en statlig eller kommunal myndighet).

Att Sametinget kopierat kommunorganisation gör att nämnderna arbetar för styrelsen och inte för parlamentet. Det enda förberedande organ till parlamentet blir således styrelsen och inte de politiskt tillsatta nämnderna. Precis som i en kommunorganisation.

Andra parlament i världen har valt en helt annan arbetsmodell. Parlamentets nämnder arbetar för parlamentet och inte för styrelsen (regeringen). Parlamenten överlåter helt enkelt till styrelsen (regeringen) att organisera sig själva.

Samepolitisk Blogg

Varför blev Sametinget en kommunorganisation?

Vid Sametingets inrättande anställdes en kommunordförande att föreslå organisationsmodell. Och gissa vad han föreslog?

Rätt gissat – En kommunorganisation. Sedan dess har ingen sett över Sametingets organisation.

 

 

Blogg om Samepolitik
Ett parlament bör likna ett parlament

Om Sametinget vill vara ett parlament så borde Sametinget likna ett parlament och utse utskott till parlamentet! I dag har Sametinget (Parlamentet) valt att utse nämnder till styrelsen?

Funktionen med utskott i ett parlament är att man får en helt annan politisk beredning till parlamentet av parlamentets alla ärenden. I dag bereder enbart Sametingets styrelse parlamentets ärenden vilket är ovanligt för ett parlament. Det innebär att parlamentets nämnder (utskott) bereder ärenden till styrelsen som sen kan helt ändra en nämnds (utskott) förslag. Det innebär också att parlamentets enda utskott, dvs förberedande organ, är styrelsen. Det blir med andra ord en enkelriktad politisk beredning av samtliga förslag till parlamentet. I princip blir det således en sämre politisk beredning till parlamentet, sämre insyn och kontroll samt allt annat som följer med en kommunorganisation.

Dessutom ser den politiska konstellationen helt annorlunda ut i ett parlaments utskott än Sametingets nämnder. En del av demokratin försvinner med andra ord i Sametingets organisation.

Någon frågar kanske; har inte en regering (styrelse till ett parlament) utskott. Nej, Man har ett regeringskansli (Sametingskansli) med experter till förfogande. I tillägg har en regering expertorgan som i vissa fall liknar ett utskott som ”Lagrådet”. Lagrådet har att behandla samtliga lagförslag före regeringen lämnar över förslagen till parlamentet (riksdagen). Lagrådet är som alla andra expertorgan under regeringen en myndighet och består bara av experter, dvs domare, inom sitt verksamhetsområde.

 

Blogg om Samepolitik
Nya nämnder för Sametinget

Nu har Sametinget inte utsett nya utskott utan nämnder till styrelsen:

 

Sametingets Näringsnämnd
Stefan Mikaelsson, ordförande, Vuovdega
Erik Fankki, Samiska folkomröstningspartiet
Birgitta Andersson, Samelandspartiet
Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
Agneta Rimpi, Jakt- och fiskesamerna

 

Sametingets Rennäringsnämnd
Marita Stinnerbom, ordförande, Guovssonásti
Anders Erling Fjellås, Samelandspartiet
Martin Lundgren, Vuovdega
Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
Torkel Stångberg, Landspartiet svenska samer

 

Sametingets Språknämnd
Lars-Miguel Utsi, ordförande, Guovssonásti
Anne Madeleine Kuhmunen, Guovssonásti
Åsa Blind, Samelandspartiet
Agneta Rimpi, Jakt- och fiskesamerna
Daniel Holst, Jakt- och fiskesamerna

 

Sametingets Kulturnämnd
Ingrid Inga, ordförande, Samelandspartiet
Nils Johan Labba, Guovssonásti
Marina Nilsson Ederlöv, Vuovdega
Louise Skerk, Jakt- och fiskesamerna
Veronika Håkansson, Jakt- och fiskesamerna

 

Nämnden för Sameskolstyrelsen
Johanna Njaita, ordförande, Samelandspartiet
Karin Vannar, Guovssonásti
Michael Teilus, Samelandspartiet
Josefina Skerk, Jakt- och fiskesamerna
Marie Persson, Landspartiet svenska samer

 

Sametingets Valnämnd
Per Mikael Utsi, ordförande, Guovssonásti
Lars-Anders Baer, Samelandspartiet
Jenny Granberg, Vuovdega
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna
Marie-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Elisabeth Kråik, Samerna
Vakant

 

Ledamöter Samiskt parlamentariskt råd
Lars-Miguel Utsi, Guovssonásti
Per Olof Nutti, Samelandspartiet
Áslat Simma, Samelandspartiet
Stefan Mikaelsson, Vuovdega
Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
Veronika Håkansson, Jakt- och fiskesamerna
Julia Wahlberg, Jakt och fiskesamerna

 

Styrelsen Samiskt parlamentariskt råd
Per Olof Nutti, Samelandspartiet
Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna

Blogg om Samepolitik

Lars-Nila Lasko

”We’d all like to vote for the best man, but he’s never a candidate.

~Kin Hubbard”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan