Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny styrelse i Sametinget

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti, Skogssamerna Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet har nyligen övertagit styrelsemakten i Sametingen. Den nya styrelsen har nyligen presenterat vilken samepolitik de ska föra och vilka samepolitiska mål som ska uppnås under de närmaste fyra åren (Styrelseförklaring).

Styrelseförklaringen är den mest omfattande i Sametingets historia och innefattar 54 mål indelat i 14 ämnesområden.

Samepolitisk Blogg
Ny språkpolitik

Sametingets nya styrelse har i Styrelseförklaringen presenterat en helt ny samisk språkpolitik. Nu är det inte längre tal om satsa på några samiska språk som tidigare sametingsstyrelser gjort. I stället ska det också satsas på alla samiska språk och alla samiska språkvariteter.

Inte nog med det.  Alla samiska språk jämnställs.  Inte undra på att Sametingets nya språkpolitik förvånat alla.

 

Samepolitisk Blogg
Omedelbara insatser för Umesamiska

Sametingets styrelse har i går, onsdag den 13:e september 2017, beslutat att öka budgeten med 300 000 kronor för korttidsstudiebidrag i samiska.

I ett pressmeddelande säger Ordförande för språknämnden Lars Miguel Utsi ”Nu ser vi fram emot att få in fler ansökningar för korttidsstudier. Vi vill stärka och öka användningen av alla våra samiska språk och detta är ett steg på vägen för att uppnå det.”

 

Samepolitisk Blogg
Vad är korttidsstudier i Umesamiska

Det egentliga syftet är att samer som kan tala samiska ska kunna lära sig skriva och läsa samiska. Men, eftersom begreppet ”tala” är synnerligen diffust så blir kraven på kursen ganska vida. Det är därför det ställs krav på kunskaper i samiska så långt tillbaka som två generationer!

Samepolitisk Blogg
Om det Umesamiska bidraget

Syftet med korttidsstudiebidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att lära sig det.

  • Studiebidraget är skattefritt 91,28 kronor per timme (2017).
  • Bidraget gäller endast korta kurser. En kurs får omfatta högst 14 hela dagar eller 112 timmar. Du kan få statsbidrag för flera kurser per år, men studierna får sammanlagt omfatta högst 30 dagar eller 240 timmar per år.
  • Du kan även få bidrag för skäliga kostnader för resor, kost och logi (se Föreskrifter STFS 2008:1, 6 § och 7 §).
Samepolitisk Blogg
Umesamisk kortkurs i Sverige

En kortkurs utanför Sverige är inte bidragsberättigad. Kortkursen måste således hållas i Sverige.

Men samer från Norge kan få fullt bidrag under förutsättning är att personen själv, eller personens föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Samepolitisk Blogg
Utbildningsanordnare i Umesamiska

Du kan få korttidsstudiebidrag om du deltar i en kortkurs i Sverige:

  • anordnad av Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk
  • anordnad av folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning
  • en studiecirkel via ett studieförbund
Samepolitisk Blogg
Vilka Umesamer kan söka?

En förutsättning är att du själv, eller dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller att du är upptagen i röstlängden till Sametinget.

Samepolitisk Blogg
Hur ansöker man?

Ansökan lämnas till Sametinget i Sverige  senast en (1) månad föreutbildningsstart  på en särskild ansökningsblankett. Ansökningsblanketten finns på Sametingets hemsida.

För sommarkurser (juni, juli och augusti) ska ansökan vara Sametinget tillhanda senast den 1 maj 2018.

Skicka ansökan till: Sametinget, Box 90, 981 22 Giron.

Samepolitisk Blogg
Frågor om kurs i Umesamiska?

Ring Sametingets språkhandläggare 0971-557 80 eller +46-971-557 80

eller

Lars Miguel Utsi, Ordförande i språknämnden
070-296 12 05 eller från Norge +46-70-296 12
E-post: larsmiguel.utsi@sametinget.se

Samepolitisk Blogg
Gör Sametingets nya styrelse rätt?

Utan tvekan är det imponerande att Sametingets nya styrelse,  inte bara presenterar ett helt ny språkpolitik, men också börjar genomföra den omedelbart. Det finns ett stort behov för alfabetisering för samisktalande.

Men, för ökat antal samisktalande måste Sametingets språknämnd även inrikta sig på att fler samer lär sig samiska. Särskilt om alla samiska språk ska vara jämställda och Umesamiska befinner sig i ett sämre läge på jämställdhetsskalan. Å andra sidan verkar kravet för korttidskurser vara tämligen tänjbara.

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan