Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Samepolitik med ett starkt rennäringsinslag?

När Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna nyligen övertog styrelsemakten i Sametingen hade säkert alla förväntat sig en samepolitik med ett starkt rennäringsinslag. Dessa partier har traditionellt och tidigare fört en samepolitik som har en nära anknytning till rennäringen. Naturligtvis kommer det sannolikt att bli en samepolitik med ett starkt rennäringspolitik.

Men, målsättningarna är annorlunda  i den samepolitik som Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna kommer att föra.

Samepolitisk Blogg
Sametingets mest omfattande styrelseförklaring

Styrelsepartierna har nyligen, fredagen den 1:a september 2017, presenterat en omfattande styrelseförklaring (Regeringsförklaring) med ett 54 punkters program indelat i 14 politikerområden. Det är utan tvekan det mest omfattande styrelseförklaring som presenterats av en Sametingsstyrelse någonsin.

Att styrelseförklaringen är det största i Sametingets historia tyder även på en väl genomtänkt och utarbetad samepolitik.

Samepolitisk Blogg
Helt ny Samepolitik

Men, Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har förvånat alla. I sitt 54 punktersprogram omfattar hela 76 % mål som berör alla samer. Endast 13 mål i sin politik berör huvudsakligen rennäringen.

Samepolitisk Blogg
Renäringspolitiska mål
 •  Arbeta för en förändring av gällande minerallagstiftning och miljöbalken enligt principerna i utfolksdeklarationen
 • Arbeta för statlig finansiering av rättsprocesser av stor vikt för samisk rätt
 • Arbeta mot fragmentering av samisk mark orsakad av exploatörer
 • Stärka och utveckla rennäringen som samisk näring och kulturbärare
 • Arbeta för en ansvarstagande rovdjursförvaltning som tar hänsyn till renskötsel baserad på traditionell kunskap
 • Stärka och utveckla samebyarnas självbestämmelse, rätt att bestämma själva om intrång
 • Arbeta för att samiska urfolksrättigheter tillgodoses till fullo inom renskötseln och rättssäkerheten för dess utövare stärks, bl.a. i relation till extraktiva industrier, turism och skoterkörning, renstölder, tjuvjakt, övriga intrång, etc
 • Utforma en klimatstrategi för att klarlägga rennäringens hantering av konsekvenserna av klimatförändringar samt behov av åtgärder på kort och lång sikt
 • Arbeta för att inrätta egna samiska EU-program för rennäringen och samiska näringar
 • Arbeta för att rennäringen och samiska näringar skall omfattas av EUs strukturfonder på lika villkor som övriga landsbygdsnäringar
 • Arbeta för att rennäringen och samiska näringar får samma kompensation som andra areella näringar för naturgivna nackdelar som klimat mm
 • Arbeta för att förenkla förutsättningarna för samisk småskalig matförädling
 • Arbeta för utökat förvaltningsanslag, kulturanslag, språkanslag och anslag för främjande av rennäring
Samepolitisk Blogg
Mål som kan beröra rennäringen

Utöver ovan mål kan finnas gömda rennäringspolititiska strävanden som omförhandling av förslag till Nordisk Samisk Konvention, arbeta för att stärka samiska företags möjligheter för nyetablering, innovation, investering och utveckling, samt liknande mål. Å andra sidan berör dessa mål, åtminstone formellt, alla samer.

Samepolitisk Blogg
Brytande av Samepolitisk blockpolitik

Att styrelseförklaringen innehåller 76 % eller 41 av 54 målsättningar som berör alla samer är, utan tvekan, ett nytänkande.  Det är en ny samepolitisk strategi från Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna. En strategi som kan innebära stora samepolitiska konsekvenser!

Den nya samepolitiken från Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna kommer säkerligen att attrahera väljare från de små sametingspartierna Folkomröstningspartiet och Samerna. Men den nya strategin kan också innebära att styrelsepartierna riktar in sig på att ta över röster från oppositionspartierna i nästa val. Något som kan skapa helt nya samepolitiska konstellationer och bryta den traditionella samepolitiska blockpolitiken i Sverige.

Frågan är bara om Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna kan förverkliga sin nya samepolitiska strategi i politiskt handlande? eller kommer det bara att stanna vid mål, dvs stora vackra ord?

Ett annat problem är om Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti kan bryta traditionellt tänkande om blockpolitisk tillhörighet bland väljarna?

 

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river. ~Nikita Khrushchov, Sovjetunionens statschef”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan